فایل های صوتی خوش آمدگویی

در این بخش تمام فایل های صوتی برای بخش ابتدایی تلفن گویا که به اصطلاح به عنوان خوش آمدگویی و معرفی واحدها اطلاق می شود قرار می گیرد.

Showing all 14 results

Showing all 14 results