فایل های صوتی برای زمان انتظار

تماس گیرندگان تان را با فایل های صوتی آماده در زمان هایی که هیچ داخلی فعال نیست، یا داخلی در حال مکالمه است و تماس گیرنده در صف انتظار قرار گرفته است را مطلع کنید. کلکسیونی از فایل های آماده منشی تلفنی در این بخش قرار گرفته است.

Showing all 12 results

Showing all 12 results