“فایل صوتی خوش آمدگویی (با داخلی های فروش، بازرگانی، فنی و مهندسی، مالی، مدیریت و اپراتور) با گوینده خانم 208” از www.nomanco.net توسط Nomanco. منتشرشده: 2022. ترک ۱.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.