Cloud telephony

تلفن ابری

تلفن ابری، مرکز تلفن ابری، تلفن اینترنتی، شماره تلفن ابری و سیستم تلفنی ابری همگی مترادف و با همان بارهای معنایی هستند.

ارسال دیدگاه و بازتاب جدید بسته شده است.